PERVEŽIMŲ PLATFORMOS KONNECTIVE.EU NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Aktualios redakcijos data: 2022.09.01

Prieš pradėdami naudotis pervežimų platforma konnective.eu ir prieš įkeldami skelbimus, pateikdami / priimdami užsakymus per pervežimų platformą konnective.eu (per platformą sudarydami sutartis su trečiaisiais asmenimis), atidžiai perskaitykite toliau pateikiamas taisykles. Taip pat rekomenduojame šias taisykles ir dokumentus, į kuriuos taisyklėse pateikiamos nuorodos (jei tokių būtų), išsisaugoti ateičiai.

Jei kuriate kliento paskyrą (esate pervežimo ieškantis asmuo), atkreipkite ypatingą dėmesį į toliau pateikiamų taisyklių 3 skyriuje išdėstytas sąlygas, jei esate vežėjas (pervežimų paslaugą teikiantis asmuo) – į 4 skyriuje išdėstytas sąlygas. Ši pastaba nedaro jokio poveikio kitų taisyklių sąlygų taikymui jūsų atžvilgiui (visos taisyklių sąlygos yra privalomos).

 1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Apie mus

Interneto svetainės konnective.eu (toliau – Interneto svetainė) valdytojas yra UAB „Konnective“, juridinio asmens kodas 305939550, buveinės adresas Elbingo g. 83-30, 06285 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – mes arba tiesiog Konnective).

Susisiekti su mumis galite šiais būdais:

El. paštu: info@konnective.eu

Telefonu: +370 687 82474

Telefonu: +370 661 78928

Užpildydami Interneto svetainėje pateiktą užklausos formą

1.2. Teisiškai įpareigojantis dokumentas

Šiame dokumente yra pateikiamos naudojimosi Interneto svetaine ir per ją teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklės yra taikomos, naudojant bet kurias mūsų per Interneto svetainę teikiamas paslaugas, įskaitant prieigą prie Interneto svetainės, paskyros Interneto svetainėje sukūrimą, skelbimų talpinimą, pervežimo užsakymų pateikimą / priėmimą ir pan. (toliau viskas kartu – Paslaugos).

Šios Taisyklės, kartu su dokumentais, į kuriuos šiose Taisyklėse daromos nuorodos (jei tokių būtų), yra teisinę galią turintis (teisiškai įpareigojantis) susitarimas dėl Interneto svetainės naudojimo ir Paslaugų teikimo sąlygų. Atidžiai perskaitykite Taisykles ir kitus dokumentus, į kuriuos Taisyklėse yra daromos nuorodos (jei tokių būtų). Jei kurios nors Taisyklių sąlygos Jums yra nepriimtinos ir su jomis nesutinkate, prašome nesinaudoti per Interneto svetainę teikiamomis paslaugomis.

Kurdami paskyrą Interneto svetinėje ir sutikdami su šiomis Taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Asmenims, nesulaukusiems 18 metų amžiaus, naudotis Paslaugomis draudžiama.

1.3. Taisyklių pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti, pakeisti ar papildyti Taisykles ar bet kuriuos kitus dokumentus, į kuriuos Taisyklėse yra daromos nuorodos, išskaidyti Taisykles į atskirus dokumentus ir pan. Atnaujintos taisyklės bus paskelbtos Interneto svetainėje ir taikomos nuo jose nurodytos aktualios redakcijos datos. Lankydamiesi Interneto svetainėje po Taisyklių pakeitimo, patvirtinate, kad susipažinote su pakeistomis Taisyklėmis ir sutinkate jų laikytis.

Jei esate registruotas naudotojas, apie Taisyklių pakeitimus būsite iš anksto, bent prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Taisyklių atnaujinimo, informuojamas paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu. Jei po tokio pranešimo ir toliau naudositės Interneto svetaine, bus laikoma, kad sutinkate su pakeistomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.4. Privatumo nuostatos

Naudojimasis Paslaugomis nulemia, kad mes didesne ar mažesne apimtimi (priklausomai nuo to, kokiomis konkrečiomis Paslaugomis naudojatės) tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tvarkydami asmens duomenis užtikriname jų saugumą ir tvarkymo atitiktį asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Detali informacija apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą yra pateikta atskirame punke – taisyklių punktas nr. 9.

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE SĄLYGOS

1.5. Interneto svetainės paskirtis, vežėjų ir jų klientų tarpusavio santykiai

Suteikdami prieigą prie Interneto svetainės, mes suteikiame jums virtualią erdvę, kurioje, priklausomai nuo turimos Interneto svetinės paskyros rūšies, galite ieškoti vežėjų paskelbtų pervežimo skelbimų, rašyti juos paskelbusiems asmenims tiesiogines žinutes, patys paskelbti savo skelbimus apie planuojamus pervežimus (jei esate sukūręs vežėjo paskyrą), pateikti ir priimti pervežimo užsakymus ir pan. Interneto svetaine naudotis galima tiek siekiant patenkinti asmeninius poreikius, tiek ir verslo tikslais (tiek, kiek tai suderinama su šių Taisyklių reikalavimais).

Mes negarantuojame nuolatinio Interneto svetainės veikimo ir galime bet kada pakeisti ar panaikinti visas ir bet kokias Interneto svetainės funkcijas.

Mes, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjas, kitų asmenų prašymu saugantis jų pateiktą informaciją, neatsakome už tokios informacijos turinį ir neturime jokios pareigos savo iniciatyva stebėti ir vertinti kitų asmenų skelbiamo turinio atitikties teisės aktams ar šių Taisyklių reikalavimams. Naudodamiesi Interneto svetaine patvirtinate, jog suprantate, kad visi Interneto svetainėje esantys skelbimai ir turinys yra pateiktas trečiųjų asmenų, paslaugas siūlo, su jumis bendrauja ir sutartis sudaro tretieji asmenys. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų asmenų į Interneto svetainę įkeltą turinį.

Mes turime teisę savo iniciatyva stebėti, kaip Interneto svetainės lankytojai laikosi šių Taisyklių reikalavimų, tačiau neprivalome to daryti. Pastebėjus teisės aktų ar šių Taisyklių reikalavimų neatitinkantį skelbimą, prašome mums apie tai pranešti šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais. Mes per įmanomai trumpiausią laiką įvertinsime Jūsų pranešimą ir imsimės priemonių, kad nustatytas pažeidimas būtų pašalintas.

Bet koks bendravimas su skelbimus Interneto svetainėje įdėjusiais asmenimis, mokėjimų atlikimas, susitarimai dėl pervežimo paslaugų teikimo ir jų teikimas, sukuria sutartinius santykius tarp skelbimą įdėjusio ir į jį sureagavusio asmens. Konnective.eu nėra šių santykių šalis ir neprisiima jokios atsakomybės dėl naudojantis Interneto svetaine sudarytų sandorių, trečiųjų šalių prisiimtų įsipareigojimų (suteikti pervežimo paslaugą, sumokėti pervežimo paslaugų kainą, atlyginti padarytą žalą ir pan.) vykdymo.

Kaip ir bet kokios kitos veiklos internete atveju, rekomenduojame būti atidiems, rūpestingai vertinti pateikimą informaciją ir imtis visų reikiamų atsargumo priemonių.

1.6. Veiksmai, kuriuos draudžiama atlikti naudojantis Interneto svetaine

Naudojantis Interneto svetaine, draudžiama (pavyzdinis draudžiamų veiksmų sąrašas):

 • bet kokiu būdu modifikuoti visą ar dalį Interneto svetainės, naudoti ją atvirkštinės inžinerijos tikslais;
 • panaikinti Interneto svetainėje, bet kokiame Interneto svetainėje skelbiamame turinyje, įskaitant skelbimus, esančią informaciją apie autorines teises, prekių ženklus, bet kokias kitas teises, ant nuotraukų esančius Konnective ar kitus vandens ženklus ir pan.
 • pažeidinėti bet kokių teisės aktų reikalavimus, įskaitant nustatančius reikalavimus reklamai, privatumo apsaugai, lygių galimybių užtikrinimui ir pan.
 • publikuoti skelbimus ar pateikti kitą informaciją, kurioje būtų minimi ar pateikiamos užuominos apie su Konnective konkuruojančius ūkio subjektus, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama pasinaudoti tokių konkuruojančių ūkio subjektų paslaugomis;
  • atlikti bet kokius veiksmus ar pateikti informaciją, kuria sąmoningai siekiama pakenkti Konnective ar bet kokių kitų asmenų geram vardui ir reputacijai;
  • naudoti bet kokias automatizuotas priemones (įrangą, programas ir pan.) Interneto svetainei pasiekti, informacijai iš jos išgauti ir pan.
  • naudoti Interneto svetainę ar bet kurią jos dalį bet kokios duomenų bazės sudarymo ir (ar) papildymo tikslais;
  • rinkti ir naudoti informaciją apie Interneto svetainės naudotojus bet kokiu kitu tikslu, nesusijusiu su pervežimų vykdymu;
  • per Interneto svetainę reklamuoti bet kokias kitas paslaugas, išskyrus pervežimų vykdymą;
  • apsimesti bet kokiu kitu asmeniu (fiziniu ar juridiniu), įskaitant, bet neapsiribojant, kito asmens ar neteisingų savo kontaktinių duomenų nurodymą;
  • apgaudinėti arba klaidinti bet kurį asmenį (fizinį ar juridinį);
  • kurti Interneto svetainės naudotojų paskyras automatizuotais būdais, arba turint nesąžiningų ar neteisėtų tikslų, taip pat susikurti daugiau nei vieną naudotojo paskyrą;
  • kopijuoti Interneto svetainėje pateikiamą turinį;
  • naudoti bet kokią priemonę (įrangą, programą ir pan.), kuri trikdytų ar galėtų potencialiai sutrikdyti, daryti neigiamą poveikį tinkamam Interneto svetainės veikimui;
  • atlikti bet kokius veiksmus, kurie nepagrįstai apkrautų ar galėtų apkrauti mūsų IT infrastruktūrą;
  • įkelti, paskelbti ar bet kokiu kitu būdu naudojantis Interneto svetaine perduoti medžiagą (bet kokį turinį), įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės objektais, kurios Jūs neturite teisės skelbti;
  • įkelti, paskelbti ar bet kokiu kitu būdu naudojantis Interneto svetaine perduoti medžiagą (bet kokį turinį, įkaitant ir siunčiamas žinutes, atsiliepimus), kuris yra nepadorus, įžeidžiantis, žeminantis garbę ir orumą (dalykinę reputaciją), skatinantis bet kokio pobūdžio neapykantą ir (ar) nusikaltimus ir pan.

Taisyklių pažeidimo atveju mes turime teisę apriboti arba panaikinti Jūsų prieigą prie Interneto svetainės. Mes taip pat turime teisę savo nuožiūra be įspėjimo atsisakyti skelbti, pakeisti arba panaikinti bet kokį Interneto svetainėje Jūsų paskelbtą turinį. Tais atvejais, kai pagal teisės aktus turėsime tokią pareigą, informuosime jus apie priežastis, dėl kurių buvo apribota ar panaikinta Jūsų teisė naudotis Paslaugomis (jei toks informavimas bus įmanomas). Kai Jūsų veiksmai galimai pažeidžia ne tik Taisykles, bet ir baudžiamuosius ar administracinę atsakomybę nustatančius įstatymus, apie tokius veiksmus taip pat galime pranešti policijai ar kitoms teisėsaugos institucijoms.

 1. JEI INTERNETO SVETAINE NAUDOJATĖS KAIP PERVEŽIMO IEŠKANTIS ASMUO

2.1. Kliento paskyra

Matyti vežėjų įkeltus skelbimus gali visi Interneto svetainės lankytojai, tačiau užsakymus pervežimui gali pateikti, sutartis su vežėjais per Interneto svetinę gali sudaryti) tik registruoti Interneto svetainės naudotojai, susikūrę kliento paskyrą.

Paskyrą galite ištrinti susisiekdami su mumis Taisyklių skiltyje „Apie mus“ nurodytais kontaktais (jei dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, vykstančio ginčo, paskyros ištrinti negalėtume, iki šių priežasčių pašalinimo paskyra bus padaroma neaktyvia). Paskyra be atskiro pranešimo yra panaikinama, jei prie jos nebuvo prisijungta bent 5 (penkis) metus. Paskyra taip pat be atskiro pranešimo gali būti panaikinama, galimybė pateikti užsakymus gali būti apribota, jei mes manome, kad jūs šiurkščiai arba pakartotinai pažeidžiate bet kurią ar bet kurias Taisyklių arba taikytinų teisės aktų nuostatas, nevykdote vežėjams prisiimtų įsipareigojimų ir pan.

2.2. Sutarčių su vežėjais sudarymas

Pervežimų sutartys sudaromos tiesiogiai tarp jūsų ir atitinkamo vežėjo, mes esame atsakingi tik už techninį Jūsų pateikiamų užsakymų priėmimą ir apdorojimą (perdavimą skelbimą patalpinusiam vežėjui). Visas užsakymo sąlygas, įskaitant ir galimus mokėjimo būdus, turite derinti tiesiogiai su skelbimą paskelbusiu vežėju (Konnective mokėjimų administravimo paslaugos neteikia). Nors mes neatsakome už vežėjo jums suteiktas paslaugas, jų kokybę, atsisakymą jas suteikti, padarytą žalą ar bet kokias kitas su jūsų ir vežėjo sutartiniais santykiais susijusias aplinkybes, tačiau, jei patyrėte problemų arba jums suteikta paslauga netenkina jūsų lūkesčių, praneškite mums apie tai ir mes pasistengsime jums padėti.

Užsakymas yra laikomas pateiktu (sutartis dėl pervežimo laikoma sudaryta) nuo to momento, kai atsiunčiame jums užsakymo patvirtinimo laišką. Pateikdami užsakymą jūs tokio užsakymo atžvilgiu sudarote su vežėju teisiškai įpareigojančią sutartį ir, jei jums yra išsiųstas užsakymo patvirtinimas (reiškiantis sutarties su vežėju sudarymą), jūs privalote sumokėti vežėjui sutartą pervežimo paslaugų kainą.

Po užsakymo patvirtinimo laiško gavimo užsakymą pakeisti galėsite tik gavę vežėjo sutikimą. Užsakymą atšaukti galite bet kuriuo metu, tačiau tokiu atveju jums gali tekti atlyginti tam tikras vežėjo patirtas išlaidas. Reikalavimą dėl tokių išlaidų atlyginimo pareikšti gali tik vežėjas, kuris taip pat gali ir išskaičiuoti šias išlaidas iš jūsų jam jau sumokėtų sumų.

Jei esate vartotojas, teisė per 14 dienų atsisakyti per nuotolį sudarytos sutarties jūsų atžvilgiu nebus taikoma, nes yra teikiamos prekių / daiktų vežimo paslaugos, užsakyme nustatant konkrečią paslaugų teikimo datą.

Siekdami įsitikinti vežėjų tinkamumu, visų vežėjo paskyrą susikūrusių asmenų prašome pateikti licencijos krovinių vežimo veiklai vykdyti ir vežėjų civilinės atsakomybės draudimo kopijas (vežėjo paskyra yra aktyvuojama ir pervežimų skelbimai gali būti talpinami tik po to kai gauname ir patikriname nurodytus dokumentus). SVARBI PASTABA: PRAŠOME NEPAMIRŠTI, KAD NORS IMAMĖS PRIEMONIŲ SIEKDAMI ĮSITIKINTI VEŽĖJU GALIMYBĖMIS TINKAMAI SUTEIKTI PASLAUGAS, MES NEGARANTUOJAME IR NESAME ATSAKINGI UŽ TAI, KAD VEŽĖJAS TURĖTŲ PASLAUGAI TEIKTI REIKALINGĄ LICENCIJĄ, BŪTŲ APSIDRAUDĘS, ATITIKTŲ KITUS JAM TAIKOMUOSE TEISĖS AKTUOSE ĮTVIRTINTUS REIKALAVIMUS, TINKAMAI SUTEIKTŲ PASLAUGĄ, DĖL TO JOKIAIS ATVEJAIS NEATLYGINSIME JUMS IŠ JŪSŲ IR VEŽĖJO SANTYKIŲ KYLANČIOS ŽALOS, NEKOMPENSUOSIME JOKIŲ IŠLAIDŲ IR PAN.

 1. JEI INTERENTO SVETAINE NAUDOJATĖS KAIP VEŽĖJAS (PERVEŽIMŲ PASLAUGAS SIŪLANTIS ASMUO)

3.1. Vežėjo paskyra

Naudotis per Interneto svetainę teikiamomis Paslaugomis kaip vežėjas, talpinti skelbimus ir priimti klientų užsakymus gali tik patvirtiną vežėjo paskyrą Interneto svetainėje turintys asmenys. Vežėjo paskyra aktyvuojama ir skelbimus talpinti galite tik po to, kai pateikiate mums licencijos krovinių vežimo veiklai vykdyti ir vežėjų civilinės atsakomybės draudimo kopijas ir mes patikriname jų galiojimą. Ši aplinkybė jokiu būdu nereiškia, kad mes prisiimame bent kokią dalį atsakomybės už jūsų veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams, tinkamą pervežimo paslaugų suteikimą ir pan.

Paskyros profilio aprašyme draudžiama pateikti bet kokius kontaktinius duomenis, nuorodas į vežėjo ar kitų asmenų interneto svetaines, platformas, programėles, ar bet kokius kitus įrankius, pateikti bet kokią kitą informaciją, skatinančią teikti užsakymus ne per Interneto svetainę.

Paskyrą galite ištrinti susisiekdami su mumis Taisyklių skiltyje „Apie mus“ nurodytais kontaktais (jei dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, turimo įsiskolinimo, vykstančio ginčo ir pan., paskyros ištrinti negalėtume, iki šių priežasčių pašalinimo paskyra bus padaroma neaktyvia). Paskyra be atskiro pranešimo yra panaikinama, jei esate pilnai atsiskaitę su mumis ir prie paskyros nebuvo prisijungta bent 5 (penkis) metus. Paskyra taip pat be atskiro pranešimo gali būti panaikinama, galimybė pateikti užsakymus gali būti apribota, jei mes manome, kad jūs šiurkščiai arba pakartotinai pažeidžiate bet kurią ar bet kurias Taisyklių arba taikytinų teisės aktų nuostatas, nevykdote vežėjams prisiimtų įsipareigojimų ir pan.

3.2. Skelbimų patalpinimas

Patvirtintą vežėjo paskyrą susikūrę asmenys skelbimus apie planuojamus pervežimus Interneto svetainėje gali talpinti nemokamai (yra mokamas mokestis tik už per Interneto svetainę sudarytas sutartis su klientais, apmokėjimo sąlygos ir tvarka nurodytos Taisyklių 4.5 punkte).

Skelbimas įprastai galioja (yra skelbiamas Interneto svetainėje) iki skelbime nurodytos pervežimo datos, nebent jūsų pačių ar mūsų iniciatyva yra panaikinamas anksčiau.

Skelbimai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • viename skelbime gali būti reklamuojamas tik vienas konkretus pervežimas;
 • vienu metu konnective.eu duomenų bazėje gali būti tik vienas to paties naudotojo skelbimas dėl to paties pervežimo;
 • skelbimuose turi būti pateikta tik tikrovę atitinkanti, tiksli ir išsami informacija;
 • skelbimų tekstas negali būti rašomas didžiosiomis raidėmis;
 • skelbime negali būti kvietimo / užuominos apie galimybę pateikti užsakymą ne per Interneto svetainę, nuorodų į vežėjo ar trečiųjų asmenų interneto svetaines ar bet kokios kitos informacijos, kuri (ar kurios pateikimo būdas) galėtų bent kiek paskatinti pervežimų ieškančius asmenis teikti užsakymus ne per Interneto svetainę ir pan.;
 • skelbimai turi atitikti visų ir bet kokių Lietuvos Respublikoje taikomų teisės aktų reikalavimus ir šiose Taisyklėse pateiktus reikalavimus (tiek bendrus, tiek skirtus konkrečiai skelbimų publikavimui).

Naudodamiesi Paslaugomis patvirtinate, kad suprantate, jog tik Jūs būsite atsakingas už skelbimų turinį, kitą naudojantis Interneto svetaine viešai paskelbtą ar privačiai perduotą turinį ir būsite atsakingas už bet kokias klaidas ar netikslumus.

3.3. Sutarčių su klientais (pervežimų ieškančiais asmenimis) sudarymas

Priimdami per Interneto svetainę teikiamus užsakymus pervežimams, jūs sudarote sutartį su tokius užsakymus teikiančiais asmenimis ir esate tiesiogiai atsakingas jiems už pervežimo paslaugos suteikimą ir prisiimate visą su pervežimo atlikimu susijusią teisinę atsakomybę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei dėl jūsų, nei dėl užsakymą teikiančių asmenų sutartinių pareigų vykdymo, t. y. mes jokiais atvejais nebūsime atsakingi už tai, kad užsakymą pateikęs asmuo faktiškai perduotų krovinį, tinkamai su jumis atsiskaitytų, atlygintų padarytą žalą ir pan.

Sutartis dėl pervežimo yra laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo momento. Po užsakymo priėmimo jį pakeisti galėsite tik gavę užsakymą pateikusio asmens sutikimą. Atšaukę patvirtintą užsakymą, užsakymą pateikusiam asmeniui privalėsite grąžinti visas jo jau sumokėtas sumas, atlyginti kitas jo patirtas išlaidas ir pan. Užsakymą atšaukti galite per 2 val. nuo užsakyme numatyto krovinio perdavimo laiko. Siekdami apsaugoti savo interesus, gavę jūsų prašymą atšaukti užsakymą mes galime paprašyti nurodyti ir įrodyti užsakymo atšaukimo priežastį, kreiptis į atšauktą užsakymą pateikusį asmenį tikslu įsitikinti jūsų nurodytos atšaukimo priežasties teisingumu ir pan. Bandymas atšaukti užsakymą nurodant, kad užsakymą pateikęs asmuo neperdavė krovinio, nors iš tiesų krovinys buvo perduotas, visais atvejais bus laikomas šiurkščiu Taisyklių pažeidimu.

Konnective yra tik technologijos (platformos) tiekėjas ir nesuteikia jokių garantijų, kad paskelbę skelbimus sulauksite pervežimų ieškančių asmenų susidomėjimo ir užsakymų, sudarysite su jais sutartis, sutartys bus tinkamai įvykdytos ir pan.

3.4. Jūsų, kaip vežėjo, įsipareigojimai mums

Už galimybę naudotis Interneto svetaine vežėjai, be kitų Taisyklėse įtvirtintų įsipareigojimų, taip pat įsipareigoja:

 • laiku ir tinkamai atsiskaityti su mumis už teikiamas paslaugas, t. y. mokėti Taisyklių 5 punkte nurodytą atlyginimą; UŽSAKYMĄ PATEIKUSIO ASMENS PAREIGOS ATSISKAITYTI SU JUMIS VYKDYMAS AR NEVYKDYMAS NETURI JOKIO POVEIKIO JŪSŲ PAREIGAI ATSISKAITYTI SU MUMIS;
 • nekviesti (tiesiogiai ar netiesiogiai) klientų (pervežimų per Interneto svetainę ieškančių / ieškojusių asmenų ) teikti užsakymus ne per Interneto svetainę (šios pareigos pažeidimas visais atvejais bus laikomas šiurkščiu Taisyklių pažeidimu);
 • pervežimų paslaugas teikti tomis kainomis, kurios yra nurodytos Interneto svetainėje publikuotame skelbime ir skelbimuose nenurodyti didesnių kainų nei būtų taikomos užsakymą pateikiant ne per Interneto svetainę;
 • į skelbime nurodomą kainą turi būti įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, kaina turi apimti visų jūsų siūlomų paslaugų kainą (pakrovimo, pervežimo, iškrovimo ir pan.);
 • užtikrinti, kad turi visas pervežimų paslaugoms teikti reikalingas licencijas, leidimus, draudimus ir pan. bet teikti pervežimų paslaugas laikydamiesi aukščiausių paslaugų teikimo standartų;
 • laikytis visų kitų Taisyklių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų.

3.5. Atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka

Sutikdami su Taisyklėmis, įsipareigojate už kiekvieną per Interneto svetainę sudarytą sutartį su užsakymą pateikusiu asmeniu sumokėti mums toliau nurodytą atlyginimą:

 • Jei pervežimas yra atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijoje – 10 proc. nuo užsakymą pateikusio asmens jums mokėtinos sumos, bet ne daugiau kaip 30 EUR ir PVM;
 • Jei pervežimas neapsiriboja Lietuvos Respublikos teritorija – 10 proc. nuo užsakymą pateikusio asmens jums mokėtinos sumos, bet ne daugiau kaip 50 EUR ir PVM.

Kiekvienos savaitės pirmadienį išsiųsime Jums el. laišką su informacija apie per praėjusią savaitę priimtus vykdyti užsakymus (tam tikrais žemiau nurodytais atvejais į šį sąrašą bus įtraukiami ir atšaukti užsakymai), taip pat sąskaitą-faktūrą su už šiuos užsakymus mums mokėtinu atlyginimu ir mokėjimui atlikti reikalinga informacija (jei ji nebus pateikta anksčiau). Atlyginimas turi būti sumokėtas per 5 darbo dienas nuo sąskaitos išrašymo, t. y. iš esmės – iki kito pirmadienio. Ilgesnis nei 5 darbo dienų vėlavimas apmokėti sąskaitą bus laikomas šiurkščiu Taisyklių pažeidimu.

Užsakymas yra laikomas priimtu vykdyti, jei nėra atšaukiamas per 2 valandas nuo sutarto krovinio perdavimo laiko. Jei, atsižvelgiant į aplinkybes ir vadovaujantis mūsų vidiniu įsitikinimu, mums tai atrodys pagrįsta, į užsakymus, nuo kurių skaičiuojamas vežėjo mums mokėtinas atlyginimas, bus įtraukiami ir atšaukti užsakymai (pavyzdžiui, jei mūsų pagrįstu įsitikinimu užsakymas buvo faktiškai vykdomas, bet atšauktas siekiant išvengti komisinio atlyginimo mums mokėjimo, ir pan.).

Mes pasiliekame teisę visų sumų, kurias turite mums sumokėti ir kurios nesumokamos iki nustatytos dienos, atžvilgiu skaičiuoti 0,05 proc. delspinigius per dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną vėlavimo dieną nuo įsiskolinimo atsiradimo dienos iki dienos, kurią mes gauname visą vėluojamą sumokėti sumą kartu su visais priskaičiuotais delspinigiais.

 1. SKELBIMŲ REITINGAVIMAS (MATOMUMAS), VEŽĖJŲ REITINGAS

Kol nesate pasirinkę kito kriterijaus, skelbimai paieškos rezultatuose yra reitinguojami pagal jų atnaujinimo (o jei skelbimas nebuvo atnaujintas – pagal jo paskelbimo) laiką. Pasirinkus kitą iš galimų rūšiavimo kriterijų (kaina, pervežimo laikas ir pan.), skelbimai reitinguojami pagal pasirinktą kriterijų. Skelbimai Interneto svetainėje yra talpinami nemokamai, vežėjams nėra sudaroma galimybė už atlygį pagerinti skelbimų matomumą, jų poziciją paieškos rezultatuose.

Pervežimų paslaugas iš vežėjų per Interneto svetainę įsigiję Interneto svetainės naudotojai turi galimybę įvertinti vežėją. Šių įvertinimų pagrindu yra sudaromas ir visiems registruotiems Interneto svetainės naudotojams matomas vežėjo reitingas (įvertinimas). Kiti asmenys, kurie faktiškai nesinaudojo vežėjo teikiamomis paslaugomis, vežėjo vertinti negali. Už vežėjo įvertinimo pateikimą įvertinimą pateikusiam asmeniui taip pat nėra suteikiamos jokios papildomos naudos (nuolaidos ir pan.). Nurodytas priemones taikome tam, kad užtikrintume kuo objektyvesnio reitingo (vertinimo) pateikimą.

 1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės (autorių teisės, pramoninės nuosavybės teisės, pavadinimai, know-how, komercinės ir gamybinės paslaptys ir pan.) į Interneto svetainę, jos turinį, visus ir bet kuriuos Interneto svetainės elementus, skelbimus, išskyrus Jūsų pačių kuriant skelbimus pateiktą turinį, priklauso mums arba tretiesiems asmenims, suteikusiems mums licencijas naudoti atitinkamus intelektinės nuosavybės objektus. Jokie mums priklausantys intelektinės nuosavybės objektai negali būti naudojami (atgaminami, padaromi viešai prieinamais, platinami, keičiami, panaudojami kuriant kitus kūrinius ir pan.) be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. Leistinu yra laikomas tik skelbimo viešinimas (pasidalinimas skelbimu) pateikiant nuorodą į jį.

Įkeldami skelbimą į Interneto svetainę Jūs patvirtinate garantuojate, kad skelbimo turinys, įskaitant ir jame esančias nuorodas, nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, kad esate gavę visus reikiamus teisių turėtojų leidimus, licencijas ir (ar) sutikimus naudoti ir skelbti atitinkamą turinį (tuo atveju, jei teisės į skelbiamus intelektinės nuosavybės objektus priklauso ne Jums). Kilus įtarimų, kad šis patvirtinimas gali neatitikti tikrovės, mes turime teisę nedelsdami pašalinti atitinkamą skelbimą.

Kai naudodamiesi Interneto svetaine ir per ją teikiamomis Paslaugomis, perduodate (įvedate, įkeliate, siunčiate ir pan.) kokį nors turinį, Jūs suteikiate mums visas ir bet kokias turtines autoriaus teises neatlygintinai neribotą laiką neribotoje teritorijoje naudoti šį turinį tiek, kiek tai yra reikalinga iš šių Taisyklių kylančioms mūsų teisėms ir pareigoms įgyvendinti, taip pat teisę kurti išvestinius kūrinius iš Jūsų pateikto turinio.

 1. TAISYKLIŲ NESILAIKYMO PASEKMĖS

Jei naudositės Paslaugomis nesilaikydami šių Taisyklių ar bet kaip kitaip pažeisdami mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, mes jūsų atžvilgiu galime imtis bet kurių (vieno, kelių ar visų) iš nurodytų veiksmų:

 • nedelsiant uždrausti (laikinai arba visam laikui) Jums naudotis Paslaugomis (lankytis Interneto svetainėje, publikuoti skelbimus, teikti užsakymus, prisijungti prie paskyros, panaikinti paskyrą ir pan.);
 • nedelsiant (laikinai arba visam laikui) pašalinti bet kokį Jūsų į Interneto svetainę įkeltą turinį (skelbimą (visą ar jo dalį), paskyros informaciją ir pan.);
 • apriboti jūsų galimų skelbti skelbimų skaičių;
 • apriboti ar panaikinti bet kokias kitas teises ar leidimus, susijusias su naudojimusi interneto svetaine;
 • pateikti įspėjimą dėl neteisėtų, nepriimtinų veiksmų (tiek viešą, t. y. skelbiamą Interneto svetainėje, tiek privatų);
 • inicijuoti prieš jus teisminį procesą dėl patirtų nuostolių atlyginimo ar imtis bet kokių kitų teisinių veiksmų;
 • perduoti informaciją apie jus / jūsų atliktus veiksmus teisėsaugos institucijoms, jei manome, kad konkrečiu atveju tai yra tinkama ir būtina.

Pateiktas teisių gynimo sąrašas yra tik pavyzdinis – mes taip pat galime imtis bet kokių kitų priemonių, kurias laikome tinkamomis. Konnective neprisiims jokios atsakomybės už pasekmes, kurios Jums ar tretiesiems asmenims galimai kils dėl mūsų teisių gynimo priemonių pritaikymo.

 1. KONNECTIVE ATSAKOMYBĖ

Interneto svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš mūsų pusės dėl to, jog Interneto svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių jums ar tretiesiems asmenims.

Mes nebūsime atsakingi už jokius Interneto svetainės veikimo sutrikimus, kurie kilo ne dėl mūsų kaltės, ir už dėl tokių sutrikimų Jūsų ar bet kokių trečiųjų asmenų patirtą žalą. Mes nesame ir nebūsime atsakingi už dėl trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, interneto, mobilaus ryšio tiekėjo) kaltės jums nesuteiktas ar netinkamai suteiktas Paslaugas.

Mes nesame ir nebūsime atsakingi už žalą, neatlyginsime jokių nuostolių, kuriuos galite patirti dėl naudojimosi Interneto svetaine (neleistinos informacijos paviešinimo, klaidingos informacijos pateikimo, naudojantis Interneto svetaine sudarytų sandorių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, skelbimų, paskyros ištrynimo ir pan.). Naudodamiesi Interneto svetaine Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie Jums ar tretiesiems asmenims gali atsirasti dėl naudojimosi Interneto svetaine, per Interneto svetainę teikiamomis Paslaugomis, Interneto svetainėje skelbiama informacija.

Mes neatmetame ar neapribojame savo atsakomybės asmens mirties ar sužalojimo atveju, jei to priežastis buvo mūsų aplaidumas, taip pat atsakomybės dėl tyčios ar didelio neatsargumo, ar bet kokios kitos atsakomybės, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisę apriboti negalima.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Mes galime bet kada be Jūsų sutikimo ir išankstino informavimo perleisti iš Taisyklių kylančias mūsų teises ir pareigas bet kokiems tretiesiems asmenims. Toks teisių ir pareigų perleidimas nesumažins jokių Paslaugų naudotojų, kurie yra vartotojai, teisių ir jiems taikomų garantijų. Interneto svetainės naudotojai iš šių Taisyklių kylančias Jūsų teises ir pareigas kitiems asmenims gali perleisti tik kiekvienu atveju gavę išankstinį rašytinį mūsų sutikimą dėl teisių ir pareigų perleidimo konkrečiam asmeniui.

Taisyklės yra parengtos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Tuo atveju, jei tarp mūsų ir Interneto svetainės lankytojų (Paslaugų naudotojų) kiltų kokių nors nesutarimų, šalys įsipareigoja juos spręsti derybų keliu. Nepavykus nesutarimų išspręsti taikiai, jie turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę ir teismingumą nustatant pagal Konnective buveinę. Sutartinio teismingumo nuostata gali būti netaikoma, jei Interneto svetainės lankytojas yra vartotojas.

Jei Interneto svetainės lankytojas (Paslaugų naudotojas) yra vartotojas, jis prašymą ir/ar skundą dėl Interneto svetainės veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu (skiltyje „Apie mus“ nurodytais kontaktais) privalo pateikti mums ir nurodyti savo reikalavimus. Nesutikdami su mūsų pateiktu atsakymu, dėl galimai pažeistų savo teisių gynimo turėsite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. PRIVATUMO POLITIKA

UAB Konnective naudoja slapukus internetinėje svetainėje www.konnective.eu (toliau – Svetainė).

Prašome perskaityti žemiau pateikiamą informaciją apie tai, kas yra slapukai ir kaip juos naudojame. Įmonė turi teisę atnaujinti šią Slapukų politiką, todėl periodiški prašome peržiūrėti šią informaciją.

Kas yra slapukai?

Kad ši Svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto Svetainėje).

Slapukų informacija nėra naudojama Svetainės lankytojo asmeninei informacijai rinkti.

Kokius slapukus naudojame Svetainėje? Ir kiek laiko yra saugoma lankytojų informacija?

 

 • intercom-id-r70azrgx – šie GTranslate pateikti slapukai naudojami konvertuoti mūsų svetainę į Jūsų pasirinktą kalbą. Informacijos saugojimo terminas -1 metai.
 • PHPSESSID – slapukas informuoja svetainę, jog esate tas pats asmuo, o ne naujas vartotojas. Informacija renkama kiekvieno paspaudimo svetainėje metu ir saugoma iki sesijos pabaigos.
 • _ga – naudojamas vartotojams atskirti. Informacijos saugoma 2 metus.
 • _ym_d – išsaugo lankytojo pirmojo seanso svetainėje datą. Duomenų saugojimo terminas – 1 metai.
 • _ym_uid – naudojamas svetainės lankytojams identifikuoti. Duomenys saugomi 1 metus.
 • _ym_isad – nustato, ar vartotojas turi skelbimų blokatorių. Informacijos saugojimo terminas – 2 dienos.
 • yuidss – naudojamas svetainės lankytojui identifikuoti. Duomenų saugojimo terminas – 1 metai.
 • i – padeda identifikuoti svetainės vartotoją. Informacija saugoma 10 metų.
 • yabs-sid – šie slapukai naudojami svetainės srautui analizuoti. Informacija saugojama iki sesijos pabaigos.
 • ymex – šis slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo elgesį svetainėje rinkti. Informacija naudojama svetainės analizei ir optimizavimui. Duomenų saugojimo terminas – 1 metai.
 • pll_language – būtinasis slapukas, atliekantis pasirinktos vartotojo kalbos sąryšius. Duomenys saugomi 1 metus.
 • wordpress_sec_ – „WordPress” slapukas, naudojamas paskyros saugumui užtikrinti. Jo naudojimas apsiriboja administratoriaus konsolės sritimi. Informacija saugoma iki sesijos pabaigos
 • wordpress_logged_in_ – naudojamas norint patikrinti, ar dabartinis lankytojas yra prisijungęs. Informacija saugoma iki sesijos pabaigos.
 • wordpress_test_cookie – „WordPress” slapukas, naudojamas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą. Duomenys saugomi iki sesijos pabaigos.
 • wp-settings-[user_id] , wp-settings-time-[user_id] – skaičius gale yra jūsų individualus vartotojo ID iš naudotojo duomenų bazės lentelės. Tai naudojama administratoriaus sąsajos ir pagrindinės svetainės sąsajos rodiniui tinkinti. Duomenų saugojimo terminas – 1 metai.

“GDPR Cookie consent” slapukai

 • CookieLawInfoConsent – skirtas atpažinti vartotojo slapukų nustatymus. Informacija saugoma 1 metus.
 • cookielawinfo-checkbox-advertisement – šį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Jo tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Rinkodaros slapukai“. Duomenys saugomi 1 metus.
 • cookielawinfo-checkbox-analytics – šį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Šio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Analitiniai slapukai“. Informacijos saugojimo terminas – 1 metai.
 • cookielawinfo-checkbox-functional – šį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Šio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Funkciniai slapukai“. Duomenys saugomi 1 metus.
 • cookielawinfo-checkbox-necessary – šį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Jo tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Reikalingi slapukai “. Duomenų saugojimo terminas – 1 metai.
 • viewed_cookie_policy – šis slapukas stebi vartotojo sutikimą naudoti slapukus, kuomet jis spusteli „Sutinku“ – duoti sutikimą, arba „Atmesti“ – nesutiki. Informacija nėra saugoma.
 • cookielawinfo-checkbox-others – šį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Kiti slapukai“. Informacijos saugojimo terminas – 1 metai.
 • cookielawinfo-checkbox-performance – šį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Jo tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Našumo slapukai“. Duomenys saugoma 1 metus.

Informavimas apie slapukų naudojimą

Apsilankant Svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojamas, jog svetainėje naudojami slapukai. Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą.

Slapukų valdymas

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia Svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos.

Atsisakyti „Google Analytics“ slapukų galite vadovaujantis nuorodomis šioje interneto svetainėje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Slapukų naudojimo nustatymai interneto naršyklėse

Firefox: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies .

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt .

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies .

Pakeitimai

Įmonė turi teisę pakeisti ar papildyti šios Slapukų politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įmonė praneša Svetainėje.

Patariame periodiškai peržiūrėti šią Slapukų politiką dėl galimų pakeitimų. Ši Slapukų politika paskutinį kartą buvo atnaujinta politikos pradžioje nurodytą dieną.